Barwy AGH

Studia podyplomowe
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sylabusy przedmiotów


Treści kształcenia realizowane są w ramach następujących przedmiotów:

 • Podstawy prawa lotniczego (sylabus),

 • Podstawy prawa geodezyjnego i kartograficznego (sylabus),

 • Bezzałogowe statki powietrzne (sylabus),

 • Zasady planowania lotów z wykorzystaniem BSL (sylabus),

 • Podstawy fotogrametrii cyfrowej (sylabus),

 • Przetwarzanie danych fotogrametrycznych pozyskanych w wyniku nalotów bezzałogowych (sylabus),

 • Metody opracowania typowych produktów fotogrametrycznych na podstawie zobrazowań pozyskanych z BSL (sylabus),

 • Integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym i fotogrametrią naziemną (sylabus),

 • BSL w inwentaryzacji obiektów zabytkowych (sylabus),

 • Inwentaryzacja kopalni odkrywkowych i pomiary objętości mas ziemnych z wykorzystaniem BSL (sylabus),

 • Inspekcja wizyjna oraz pomiary obiektów wysmukłych i liniowych z wykorzystaniem BSL (sylabus),

 • Zobrazowania wielospektralne (sylabus),

 • Termografia(sylabus),

 • Inwentaryzacja szkód rolnych i leśnych (sylabus),

 • Georeferencja opracowań fotogrametrycznych(sylabus),