Barwy AGH

Studia podyplomowe
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Formularz rejestracyjny

Wprowadź numer telefon używając wyłącznie cyfr np: 126173326 lub 692000111

Wprowadź rok ukończenia studiów używając wyłącznie cyfr np: 2009

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.] zwanego dalej RODO,
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:

 1. otrzymywania informacji o świadczonych przez administratora usługach edukacyjnych;

 1. otrzymywania informacji o wydarzeniach, konkursach, konferencjach, ankietach, prowadzonych kampaniach promocyjnych reklamowych i innych działaniach marketingowych związanych z działalnością Administratora.

 

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w każdym czasie. Zgodę można wycofać poprzez złożenie we właściwym dziekanacie lub przesłanie na adres e-mail właściwego dziekanatu oświadczenia o wycofaniu zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
  w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 12 617 53 25;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji procesu rekrutacji na studia podyplomowe,
  a w razie przyjęcia na studia w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy o udział w studiach podyplomowych oraz obsługi, realizacji i archiwizacji toku studiów. Tym samym Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO – na podstawie przepisów m.in. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), Ustawy z
   dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.)

 1. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody - tj. w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie i dla celów określonych w oświadczeniu zgody;

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz AGH usługi informatyczne i administracyjne. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku
  z prowadzonym postępowaniem;

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wynikający z prawa wewnętrznego AGH – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji,
  w tym profilowaniu;

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz właściwego dokumentowania toku studiów.